دیدگاه

مرور سیستماتیک مدل های پیش بینی تشخیص و پیش آگهی بیماری کووید ۱۹

به نتیجه گیری مولفان و دیدگاه سردبیری مجله پزشکی بریتانیا هیچ کدام از مدل های پیش بینی پیش آگهی و تشخیص در حال حاضر ارزش کاربری بالینی ندارند. […]