سر مقاله

تکنیک های جدید برای تشخیص زودرس بیماری های ژنتیکی نوزادان

محققان دریافتند که اکنون می‌توان با اطمینان بالا از تکنیک های ژنتیکی انبوه برای تشخیص زودرس بیماری های متابولیکی و ژنتیکی نوزادان استفاده نمود.‌ با استفاده از این تکنیک ها بیش از ۴۰۰ بیماری قابل […]