اخبار

قانون الزامی شدن غربالگری قبل از ازدواج

 بر اساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کلیه متقاضیان ازدواج باید گواهی انجام غربالگری در شبکه های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواجهای پر خطر از نظر بروز اختلالات ژنتیکیبه دفاتر ازدواج ارائه نمایند.  […]