شیوه نامه و دستورالعمل ها

شیوه نامه نحوه گزارش و تفسیر واریانت های یافت شده در NGS برای بیماری های مندلی توصیه شده از سوی ACMG

در این شیوه نامه توصیه شده است که در گزارش مربوط به یافته های بررسی تعیین توالی در بیماری های تک ژنی با الگوی انتقال مندلی از استاندارد خاص نام گذاری در ۵ گروه به […]

سر مقاله

مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی

نتایج آزمایش­ها تحت تاثیر متغیرهای گوناگونی است که شناسایی آن­ها و بدنبال آن استاندارد نمودن روش­های آزمایشگاهی جهت تفسیر و استفاده بهینه از داده­های آزمایشگاهی ضروری است. این متغیرها شامل مراحل قبل از، حین و پس از آزمایش می­باشند. در سال­های اخیر با توجه به تاکید بر اجرای روش­های کنترل کیفی در کلیه بخش­های آزمایشگاه در مرحله حین آزمایش و به­دنبال آن برگزاری دوره­های آموزشی در این خصوص، خطاهای حین آزمایش به حداقل رسیده است و لذا تاثیر متغیرهای قبل و بعد از آزمایش بسیار پررنگ شده است […]

No Picture
سر مقاله

منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

مقدمه: توجه به حفظ حقوق و رعایت کرامت انسانی مراجعین و گیرندگان خدمات آزمایشگاهها از جمله اولویتها و ضرورتهایی است که به موازات استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت میتواند تاثیر بسزایی در افزایش رضایتمندی مراجعین و […]