اخبار

یکپارچه شدن مشاوره های ژنتیک در کشور

به گزارش خبرگزاریهای گوناگون و به اعلام روابط عمومی پژوهشگاه ابن سینا، بخش عملی برنامه کشوری آموزش مشاوره ژنتیک با هدف شناسایی و کاهش میزان بیماریهای ژنتیکی در جامعه اجرا می شود.در این برنامه عملی […]