اخبار

دومین دوره آموزش عملی مشاوره ژنتیک

در این روز که یا حضور متخصصین اخلاق پزشکی، حقوق و روانشناسی انجام می شود این جوانب مهم از مشاوره ژنتیک مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر مبحث اخلاق در مشاوره ژنتیک در حال […]