ژنوم

تاتیر پدیده های جمعیتی بر تخمین ارتباط فنوتیپ و ژنوتیپ در صفات اجتماعی

چگونه برخی از این پدیده ها می توانند منجر به محاسبه جانبدارانه تاثیرات ژنتیکی بر فنوتیپ به خصوص در نمونه گیری جمعیت های به ظاهر غیر مرتبط گردند. توجه به آنها می‌تواند به برآورد دقیق […]

بیوانفورماتیک

ابزارها و سایت های آنالیز ژنوم کرونا ویروس

در این صفحه ابزار هایی که برای شناسایی وضعیت اپیدمیولوژی ویروس سارس ۲ استفاده می شوند و نیز مراکز اطلاعات و داده های مولکولی معرفی شده‌اند […]

بیوانفورماتیک

شرکت ایلومینا ابزار آنالیز انفورماتیک برای تشخیص ویروس را به صورت رایگان در اختیار محققان قرار داد

ابزار شرکت ایلومینا برای آنالیز انفورماتیک و اپیدمیولوژی ویروس کرونا ۲ که تا ۳۱ اکتبر به صورت رایگان در اختیار محققین قرار گرفته است. […]