تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی در ناهنجاری های کروموزمی


در این مجموعه اسلاید ها که توسط دکتر مریم رفعتی متخصص ژنتیک تهیه شده است اصول تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی در ناهنجاری های کروموزمی بحث شده است.