اسکیزوفرنی

شناسایی تاثیر فزاینده «واریانتهای ساختاری فوق نادر» در اسکیزوفرنی

در این مقاله نیچر کامیونیکیشن محققان با روش ژنوم سکوئنسینگ عمق بالا واریانت های فوق نادری به صورت تک نوکلئوتیدی و حذف یا اضافه را مشاهده کردند که از طریق روش‌های معمول اگزوم سکوئنسینگ قابل شناسایی نبودند. […]