خبر کوتاه

معماری ژنتیکی ساختار قشر مغز انسان

معماری ژنتیکی قشر مغز انسان:قشر مغز در انسان برای تواناییهای شناختی از اهمیت بسیاری برخوردار است و جالب است بدانیم که واریانت های ژنتیکی بر ساختار آن چه تاثیری دارند. گراسبی و همکاران در مطالعه‌ای که نتایج […]