تجربیات پدر در طول زندگی ممکن است از طریق اسپرم به نسل بعد منتقل شود!

دانشمندان برای نخستین بار نشان داده اند که ویژگی های اپی ژنتیکی اسپرم نقش تعیین کننده ای در نحوه و تنظیم بیان ژن ها در جنین دارد. این بدان معناست که اتفاقات محیطی که فرد در طی دوران زندگی خود با آن روبروست در قالب یک حافطه اپی ژنتیکی و از طریق اسپرم به نسل بعد منتقل می شود. این در حالیست که در گذشته تصور می شد که تنها وظیفه و عملکرد اسپرم انتقال ویژگی های وراثتی و DNA پدر به درون تخمک و تشکیل سلول تخم می باشد.

ویژگی های اپی ژنتیکیی تواند تحت تاثیر محیز اطراف از قبیل الودگی یا سیگار یا موارد دیگر تغییر کند و لذا بدون تغییر در توالی DNA بیان ژن ها و ویژگی های موجود تغییر می کند. این تاثیر در سرطان و برخی بیماری های دیگر شناخته شده بوده است. اما این واقعیت که ویژگی های اپی ژنتیکی از طریق اسپرم به نسل بعد منتقل می شوند یا اینکه این ویژگی ها در خصوصیات جنین تاثیر گذار خواهند بود در این مطالعه جدید به اثبات رسیده و گزارش شده است.

جزییات و اصل مقاله