ساخت اولین سلول مصنوعی

در این ویدئو کریگ ونتر اسطوره بیوتکنولوژی که پروژه تهیه نخستین نسخه ژنوم انسان را رهبری کرد داستان مسیر پانزده ساله ساخت نخستین سلول مصنوعی را از ایده تا اجرا به زبان نسبتا ساده شرح می دهد. این سلول اولین سلولیست که والدش یک کامپیوتر است و در درون کد ژنتیکی خود آدرس وب سایت و نام ظراحانش و کلماتی از بزرگان ادبیات کد گزاری شده است. خلق این سلول نیازمند ایجاد زیر ساخنهایی بود که اکنون برای ساخت واکسن و داروها و انرژی های جایگزین کاربرد پیدا کرده اند.