مشاوره ژنتیک

از آنجایی که علم مشاوره ژنتیک علاوه بر توجه به بیماری و ماهیت پیشرفت و سیر آن به جوانب روانشناختی، نحوه زندگی و تاثیرات بیماری بر فرد، خانواده و اطرافیان نیز می پزدازد، لذا توجه به این جوانب از اهمیت بسزایی برخوردار است. به بیان دیگر، مشاوره ژنتیک هم “جوانب علمی” و هم “جوانب روانشناختی” را مد نظر قرار می دهد.علیرغم اهمیت این موضوع منابعی که به جزییات تجربی ارتباط روانشناختی مشاوره ژنتیک و مشاوره گیرندگان بپردازد محدود هستند. تقریبا در همه جلسات و موارد مشاوره ژنتیک، تقابل و تناقضی بین ملاحظات و اولویت های پزشکی و ملاحظات روانشناسی برای یک بیماری مشخص وجود دارد. این واقعیت که ارتباط هر کدام از این اولویت ها چگونه تنظیم شده و با چه میزانی به آنها پرداخته شود بسته به موقعیت و شرایط و تجارب بالینی متفاوت است. واقعیت های محدودکننده ای که که روز به روز بر آنها افزوده می شود منجمله محدود بودن تعداد جلسات مشاوره، این موضوع را پیچیده تر می کند. به عنوان مثال ممکن است با برگزاری چندین جلسه مشاوره بتوان به تدریج تناقضات مذکور را مدیریت نمود اما زمانی که تنها امکان برگزاری یک جلسه مشاوره زنتیک وجود داشته باشد این موضوع قدری پیچیده تر می شود.

نسخه الکترونیک این کتاب در لینک ضمیمه این صفحه برای افرادی که ثبت نام کرده اند آمده است. در صورت که مشترک نیستید ثبت نام نمایید.
اگر ثبت نام نکرده اید به این صفحه مراجعه کنید تا ثبت نام نمایید.