مجموعه کتاب های درس های مشاوره ژنتیک یک دوره کتابهای مشاوره ژنتیک می باشد که هر کدام به طور مستقل در مورد جوانب مشاوره ای یک بیماری نوشته شده است. مثال های واقعی و عملی و نیز پرسش و پاسخ های دوره عملینیز در انتهای هر جلد آمده است.