سر مقاله

تولید جنین موش بدون استفاده از تخمک و اسپرم: گام بعدی چیست؟

دستور العمل برای تولید پستانداران زنده ساده است: یک تخمک بردارید، اسپرم اضافه کنید و صبر کنید. اما دو مقاله جدید نشان می دهد که راه دیگری نیز وجود دارد. تحت شرایط مناسب، سلول های […]