سخنرانی Larry Brilliant در سال ۲۰۰۶

سخنرانی لری برلیانت اپیدمیولوژیستی که کمک کرد آبله ریشه کن شود. در این سخنرانی که ۱۴ سال پیش در سال ۲۰۰۶ ارائه شده است او پاندمی فعلی را پیش بینی می کند و برای پیشگیری از آن راهکارهایی ارائه کرده است که به آن توجه نشده است این سخنرانی برای همه اعم از مدیران بهداشتی و اپیدمیولوژیست ها تا پزشکان و فعالان بهداشت و درمان و مردم مفید و راهگشاست.