معماری ژنتیکی ساختار قشر مغز انسان

معماری ژنتیکی قشر مغز انسان:
قشر مغز در انسان برای تواناییهای شناختی از اهمیت بسیاری برخوردار است و جالب است بدانیم که واریانت های ژنتیکی بر ساختار آن چه تاثیری دارند. گراسبی و همکاران در مطالعه‌ای که نتایج آن در این مقاله ساینس منتشر شده است داده های ژنتیکی را همراه با تصویربرداری MRI مغز از بیش از ۵۰،۰۰۰ نفر برای تجزیه و تحلیل گسترده ژنوم از چگونگی تأثیر تغییرات ژنتیکی انسان بر سطح قشر مغز و ضخامت آن مورد استفاده قرار دادند. آنها دریافتند که برخی واریانت ها بر ساختار قشر مغز و سیگنالینگ و بیان ژن تأثیر می گذارند. آنها همپوشانی بین لوکوس های ژنتیکی مؤثر بر ساختار قشر مغز ، رشد مغز و بیماری عصبی روانی را نشان دادند و ارتباط این فنوتیپ ها برای مطالعه بیشتر می بایست در آینده مورد توجه قرار گیرد. آنها حداقل ۱۹۹ واریامت را که بر رفتار ها ساختار مغزی می‌گذارند شناسایی کردند و دریافتند که بعضی از ویژگیهای انسان از جمله موفقیت تحصیلی با نسبت به بالایی تحت تاثیر ژنتیک قرار دارند و برخی از یافته های رفتاری ارتباط بسیار کمتری دارند. @clinicalgenetics

https://science.sciencemag.org/content/367/6484/eaay6690?intcmp=trendmd-sci