در جستجوی بهترین روش کنترل همه گیری بیماری کرونای ۱۹ (کووید ۱۹)