جنین های فریز شده در آی وی اف بر جنین های تازه ارجحیت ندارند

بر خلاف تصور، استفاده از رویان های فریز شده موفقیت آی وی اف را افزایش نمی دهد.

در دو مطالعه جدید که روز گذشته به صورت همزمان در آخرین نسخه مجله پزشکی نیو انگلند به چاپ رسیده نشان داده شده است که در خانم‌هایی که توسط تکنیک آی وی اف درمان میشوند انتقال جنین فریز شده با جنین تازه تفاوتی در میزان موفقیت بارداری و تولد نوزاد زنده در آنها ندارد مطالعات گذشته اینگونه عنوان نموده بودند که انتقال جنین های فریز شده ممکن است بارداری را در زنانی که مبتلا به PCO هستند بهبود بخشد. در مطالعه اول ۲۵۱۷ زن مبتلا به PCO شرکت داده شدند که در ۵۰.۲ دهم درصد از آنهایی که جنین تازه انتقال دادند منجر به تولد نوزاد زنده شد از طرفی ۴۸.۷۹ درصد از جنین های فریز شده منجر به تولد نوزاد زنده کردید. از نظر آماری این دو حالت با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند در مطالعه دوم ۷۸۲ زن که مبتلا به PCO نبودند در ۳۳.۸ درصد از آنها که جنین فریز شده منتقل کرده بودند و ۳۱.۵ درصد در آنهایی که جنین تازه انتقال داده بودند منجر به تولد نوزاد زنده گردید این حالت نیز با یکدیگر تفاوت معنی‌دار آماری نداشتند بر اساس این مطالعه محققین عنوان نموده اند که تنها در صورتی که بعضی حالات خاص وجود داشته باشد می بایست اقدام به استفاده از جنین فریز شده کرد در غیر این صورت نیازی به این کار نیست و می‌توان مستقیماً جنین تازه را انتقال داد.

لینک مقاله ها در مجله نیوانگلند:

IVF Transfer of Fresh or Frozen Embryos in Women without Polycystic Ovaries

Transfer of Fresh versus Frozen Embryos in Ovulatory Women