قانون الزامی شدن غربالگری قبل از ازدواج

به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی:

قانون برنامه ششم پنج ساله توسعه:

ماده۷۵ـ کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواجهای پر خطر از نظر بروز اختلالات ژنشناسی(ژنتیکی) به دفاتر ازدواج ارائه نمایند. موارد در معرض خطر میتوانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی یا مراکز مشاوره مورد تأیـید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنشناسی(ژنتیک) باشد در چهارچوب احکام ماده (٧٠ (این قانون به مراکز مجاز معرفی شوند.

تبصره١ـ مواردی که براساس مشاوره ژنشناسی(ژنتیک) نیازمند بررسی از نظر
آزمایشات ژنشناسی(ژنتیک) باشند به آزمایشگاههای مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد.

تبصره٢ـ ده درصد(١٠ (%حق التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهای مردمی و دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزینه های آزمایش ژنشناسی(ژنتیک) افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار میگیرد. هزینه انجام آزمایشهای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی وکمیته امدادامام خمینی(ره) پرداخت خواهد شد.
تبصره٣ـ آیین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت انجام آزمایشهای ژنشناسی(ژنتیک) به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از لازمالاجراء شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره۴ـ وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) موظفند امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج میباشند را به مراکز مشاوره فراهم نمایند تا در صورت نیاز به آزمایش ژنشناسی(ژنتیک) آنان را راهنمایی کنند.
تبصره۵ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخشهای خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوجها را به آزمایشگاههای ژنشناسی (ژنتیک) مورد تأیید خود فراهم سازد.
تبصره۶ ـ رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.

ویدئو

تکنولوژی های نو

تکنولوژی کریسپر به زبان ساده (ویدئو)

کریسپر یک فناوری است که می تواند برای ویرایش ژن ها استفاده شود. با استفاده از این تکنیک در حوزه های مختلف تشخیص و درمان بیماری های ژنتیکی و تولید واکسن ها و درمان سرطان و تولید داروهای شخصی و….دنیای سلامت در آینده دچار تحول اساسی خواهد شد. […]

ویدئو

ساخت اولین سلول مصنوعی

در این ویدئو کریگ ونتر اسطوره بیوتکنولوژی که پروژه تهیه نخستین نسخه ژنوم انسان را رهبری کرد داستان مسیر پانزده ساله ساخت نخستین سلول مصنوعی را از ایده تا اجرا به زبان نسبتا ساده شرح […]

سخنراني

سخنرانی Larry Brilliant در سال ۲۰۰۶

سخنرانی لری برلیانت اپیدمیولوژیستی که کمک کرد آبله ریشه کن شود. در این سخنرانی که ۱۴ سال پیش در سال ۲۰۰۶ ارائه شده است او پاندمی فعلی را پیش بینی می کند و برای پیشگیری […]