آیا ممکن است در بررسی توسط qf-pcr با یک کیت تشخیص تریزومی ۲۱ داده شود و دیگری نرمال باشد؟

دکتر سعید رضا غفاری

این سوال در یکی از گروه های تلگرامی مطرح شده بود و به دلیل اهمیت به اختصار پاسخ داده می شود.

اگر تفسیر داده های کیو اف بر مبنای پروتوکل های استاندارد باشد، چنین چیزی ممکن نیست. بدیهی است حالت های خاص در کیو اف ممکن است مشاهده شود مثلا اینکه یک STR تری آللیک باشد اما وقتی بقیه STR های همان کروموزوم تعداد کپی نرمال دارند طبق پروتوکل طبیعی تفسیر می شود. گاهی نیز در جمعیت هایی شبیه جمعیت ما که ازدواج های خویشاوندی شایع است، مشاهده می شود که همه STR های یک کروموزوم منو آللیک هستند. در این موارد خاص نیز طبق پروتوکل منوزومی آن کروموزوم از حالت های طبیعی قابل افتراق می باشند و لذا در صورتی که پروتوکولها دقیق رعایت شوند امکان اشتباه وجود ندارد و موارد اینچنینی خطای قطعی ازمایشگاه هست و در این زمینه تفاوتی بین کیت های تجاری معتبر وجود ندارد.