پزشکی فرد محور در سرطان (۱)

پزشکی فرد محور ،  پزشکی شخصی یا پزشکی فردی،  عبارتست از اطلاع دقیق از وضعیت ژنتیکی و ژنومیکی فرد و استفاده از آن در بررسی پیشگیری و درمان بیماری ها در فرد مورد نظر. برای مثال در بررسی سرطان مبتنی بر پزشکی فرد محور، با اطلاع دقیق از ژنوتیپ فرد مورد نظر و نیز ژنوتیپ بافت های سالم و تومور ها می توان به صورت هدفمند و دقیق به بررسی پیشگیری، درمان و تعیین پیش آگهی و یا تشخیص عود بیماری پرداخت. در این نوع رویکرد، درمان و اقدامات رهگیری بیماری به صورت اختصاصی برای هر فرد طراحی می شود…ادامه دارد