خط خبر

رشد رویان انسانی در محیط کشت تا سیزده روز بعد از لقاح: تحول جدید در جهت شناخت زوایای ناشناخته روزهای اولیه زندگی انسان

دانشمندان برای نخستین بار موفق شدند تا جنین انسان را تا سیزده روز در محیط کشت و خارج از بدن انسان رشد دهند. مقذمه کشف رازهای پیچیده حیات انسان و..

در یک تحقیق مشترک که توسط دانشگاه کمبریج و دانشگاه راکفلر انجام شده است دانشمندان برای نخستین بار موفق شدند تا جنین انسان را تا سیزده روز در محیط کشت و خارج از بدن انسان رشد دهند. این موفقیت راه را برای کشف رازهای پیچیده اتفاقات روزهای نخست بعد از لقاح باز می کند. به علاوه این موفقیت می تواند به کشف علل سقط های روزهای اول بعد از لانه گزینی بینجامد.

از سوی دیگر ملاحظات جدی اخلاقی اکنون مطرح شده است که انسان تا چه حد مجاز است بر روی رویان انسانی دست کاری و مداخله نماید. در بسیاری از کشرهای پیشرفته محدوده دخالت بر روی جنین در خارج از بدن انسان تا روز ۱۴ بعد از لقاح است. این پیشرفت علمی دانشمندان را به این آستانه نزدیک کرده است. از همین الان برخی خواستار لغو این محدودیت شده اند و برخی خواستار تشدید نظارت هستند. گزارش این بررسی علمی در مجله نیچر و بیولوژی سلول چاپ شده است.

اصل مقاله در نیجر بیولوژی سلول

اصل مقاله در نیچر