برنامه کشوری آموزش حضوری مشاوره ژنتیک

این برنامه دو روزه که توسط اداره ژنتیک وزارت بهداشت انجام میگیرد با حضور هشتاد مشاور ژنتیک از سراسر کشور انجام میگیرد. در روز نخست ابتدا ارزیابی و تعیین سطح مشاورین انجام میگیرد. در روز دوم مباحث حقوق، اخلاقی و روانشناختی پیرامون مشاوره ژنتیک مطرح خواهند شد.