کشف ارتباط زمان بلوغ و رنگ مو در طول عمر و سلامتی عمومی در مردان از طریق آنالیز ژنومی

مرور مقاله: دکتر سعید رضا غفاری

زمان بلوغ بسیار متغیر است و با پیامدهای بهداشتی دراز مدت همراه است. تا به امروز ، درک کنترل ژنتیکی از زمان بلوغ عمدتاً مبتنی بر مطالعات در زنان بوده است. در اینجا ، در یک مطالعه که نتایج آن در ژورنال نیچر کامیونیکیشن منتشر شده است ارتباط چند صفت و زمان بلوغ در بعد ژنومیکی در ۲۰۵۳۵۴ مرد مورد بررسی قرار گرفت است. در این مطالعه ارتباط ژنتیکی نسبتاً قوی را در زمان بلوغ و برخی صفات دیگر مشاهده شده است. از جمله پیوند غیرمنتظره ای بین زمان بلوغ و رنگ طبیعی مو مشاهده شد که احتمالاً منعکس کننده اثرات مشترک هورمون های هیپوفیز بر بلوغ و رنگدانه ها است. زمان بلوغ زودرس مردان از نظر ژنتیکی با چندین پیامد سلامتی منفی نیز مرتبط است . تجزیه و تحلیل تصادفی مندلی نشان از ارتباط ژنتیکی بین زمان بلوغ مردان و طول عمر کوتاه تر دارد. این یافته ها روابط بین زمان بلوغ و پیامدهای سلامتی را برجسته می کند و ارزش مطالعات ژنتیکی زمان بلوغ را در هر دو جنس نشان می دهد.

منبع: نیچر کامیونیکیشن
منبع: نیچر کامیونیکیشن

منبع: نیچر کامیونیکیشن