بررسی وضعیت انتقال ویروس کرونای جدید در محیط بیمارستانی: مرور مقاله جاما