یافته های جدید در مورد تاثیر رژیم پر شکر بر حرکت اسپرم

یک مطالعه جدید که در مجلهPLOS BIOLOGY منتشر شده است نشان داده است که تغییر رژیم غذایی برای مدت یک هفته با رژیم پر شکر از طریق تغییر پروفایل RNA منجر به افزایش قابل توجه حرکات اسپرم میشود. تصاویر متن کامنتری مجله نیچر در پایین آمده اند.

لینک اصلی مقاله:

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000559