میکروبیوم روده در اختلالات رشد اولیه در مبتلایان به بیماری فیبروز کیستیک نقش دارد

اطلاعات بیشتر در این مقاله:https://www.nature.com/articles/s41591-019-0714-x