سمینار ۹۹ ژنتیک بالینی: مشاوره ژنتیک- مثال های کاربردی

در این سمینار ۳ روزه که با برنامه ریزی و نظارت  اداره ژنتیک وزارت بهداشت انجام می شود موارد واقعی و کاربردی مشاوره ژنتیک معرفی و به شکل معرفی مورد و بحث های گروهی انجام خواهد شد. در این سمینار همچنین نرم افزار اختصاصی مشاوره ژنتیک که توسط متخخصین کمیته کشوری مشاوره ژنتیک ووارت   داشت طراحی شده است معرفی و آموزش داده خواهد شد.

به اظهار مجریان این سمینار رویکردهای استاندارد مشاوره ژنتیک به عقب ماندگی ذهنی، نابینایی و ناشنوایی های ارثی، بیماری های عصبی عضلانی، سرطان های ارثی، ناباروری، غربالگی های دوران بارداری و غربالگری های نوزادان، رویکرد مشاوره ژنتیک به بیماری های متابولیک ارثی و نیز مباحث حقوقی، روانشناختی و اخلاقی مورد بحث قرار خواهد گرفت. این سمینار برای شرکت کنندگان ۱۵ امتیاز بازآموزی دارد و شرکت کنندگان از سوی وزارت بهداشت معرفی شده اند.

دبیر علمی: دکتر سعید رضا غفاری

امتیاز بازآموزی: ۱۵

زمان: ۲۴-۲۵-۲۶ دی ماه ۱۳۹۵