سمینار ۹۷ ژنتیک بالینی: تجربه PGS با روش NGS ژنومیک در ایران.

این سمینار پنج شنبه ۲۷ آبان ماه در مرکز درمان پژوهشگاه ابن سینا برگزار خواهد شد. در این سمینار متخصصین مختلف ژنتیک، زنان و جنین شناسی در مورد آخرین دستاوردهای داخلی و خارجی روش غربالگری رویانی قبل از لانه گزینی با روش نسل جدید تعیین توالی ژنومی مطالبی را ارائه خواهند داد.

دبیر علمی: دکتر سعید رضا غفاری

تاریخ: ۲۷ آبان ماه از ساعت هشت تا دوازده

۵ امتیاز باز آموزی

محل: مرکز درمان پژوهشگاه ابن سینا- خیابان شریعتی- نبش یخچال

—————————————————————————————————————-

سخنرانان:

دکتر انصاری پور

دکتر صادقی

دکتر رفعتی

دکتر غفاری

جزییات بیشتر متعاقبا اعلام می شود.