سمینار نود و ششم ژنتیک بالینی: پزشکی فرد محور در تشخیص و درمان سرطان: فرصت های جدید باNGS

در این سمینار که با سخنرانی متخصصین اونکولوژی , جراحی سرطان و ژنتیک پزشکی برگزار می شود تحولات و فرصت های جدید در عرصه پیشگیری و د رمان سرطان معرفی و سپس در پنل متخصصین مورد بحث قرار خواهد گرفت.

درمان های معمول که عمدتا در مراکز پزشکی جهان تاکنون مورد استفاده قرار می گرفته اند تنها در برخی از بیماران تاثیر دارند. در واقع در بیشتر موارد درمان های موجود موثر نیستند. اما با عرضه و ظهور درمانهای مبتنی بر خصوصیات شخصی که بر اساس ویژگی های ژنتیکی و شخصی افراد و تومورهای سرطانی و مسیرهای مختل و عامل بیماری طراحی می شوند امید تازه ای در در مان بسیاری از سرطان ها ایجاد شده است. تاثیر درمان های فرد محور حتی در سرطا نهای پیشرفته و بسیار تهاجمی نیز قابل توجه بوده است.

در این سمینار آخرین پیشرفت های این حوزه معرفی می شود و امکانات موجود در داخل کشور با استفاده از تکنولوژی ان جی اس در داخل کشور معرفی و مورد بحث قرار خواهد گرفت. از همه دانشجویان علوم پایه پزشکی و محققین و اساتید و صاحب نظران دعوت می شود تا در این بحث شرکت نمایند. ورود برای همه افراد علاقمند آزاد و رایگان است. به علاوه برای گروههای تعریف شده امتیاز باز آموزی تا شش امتیاز تعلق می گیرد.

دبیر علمی: دکتر سعید رضا غفاری

تاریخ: ۳۱ تیر ماه ۹۵ – هشت صبح

محل: مرکز درمان ابن سینا