تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی به منظور تشخیص ناهنجاری های کروموزومی و تعیین جنسیت با استفاده از تکنیک های نسل جدید تعیین توالی

NGS-PGS

نود و چهارمین سمینار ژنتیک بالینی
۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۴
مرکز درمان ابن سینا
سخنران: دکتر مریم رفعتی