کانال مشاور در تلگرام راه اندازی شد

کانال مشاور در تلگرام راه اندازی شد. از این پس مطالبی از سایت که مرتبط با مباحث مشاوره ژنتیک می باشد به طور خودکار از طریق این
کانال نیز منتشر خواهد شد.