هشتاد و سومین سمینار ژنتیک بالینی

بررسی ژنتیک و پاتولوژی محصولات بارداری
دبیر علمی: دکتر سعید رضا غفاری
سخنرانان:
دکتر هاله سلطان قرایی متخصص پاتولوژی
دکتر مریم رفعتی متخصص ژنتیک

پنجشنبه ١٩ تیر ماه ٩٣
مرکز درمان ابن سینا

فایلهای سخنرانی ها بر

ای اعضا سایت در دسترس خواهد بود.

20140710-150800-54480386.jpg